Om Mysplot

Hvilke steder har du i hjertet ditt? Med Alternative byrom ønsker vi å bringe et mangfold av stemmer og aktører inn i den kreative prosessen med å utforme og utforske alternative byrom. Vi har derfor utviklet en arbeidsmetodikk vi kaller ”å splotte”, som i korte trekk handler om å få barn og unge i tale gjennom å konstruere historier om spesifikke steder de har med seg i hjertet sitt: abstrakte, konkrete, store og små steder. Vi har alle en diaspora-identitet, noen mer enn andre. Splotting setter ord på stedstilhørighet uten å skille mellom stedet du er født, vokser opp eller føler deg hjemme. Alle kan splotte, voksne som barn.

Våren 2015 arrangerte vi workshoper med ungdom på Tøyen og Grønland, der formålet var å koble splot-historiene på utviklingen av nære byrom. Målet for disse workshopene var todelt, både å påvirke politikere til å beslutte gode ”ungdomsbyrom” og å lage en digital utstilling av arbeidene deres.

Prototypen MySplot er utviklet som en digital plattform rettet først og fremst mot ungdommer og denne skal videreutvikles i samarbeid med ungdom som er med i prosjektet. Et pedagogisk opplegg er under utvikling og vil publiseres på www.mysplot.com. Utstillingen av workshop-materialet «Mysplot unplugged» viser fram lokale kreative prosesser og den politiske sprengkraften i slike bidrag.

www.mysplot.com er et verktøy for å kartlegge ungdoms bruk av byrom, men også et sted der ideer til ny eller alternativ bruk av byrom kan lastes opp som bilder og gjøres tilgjengelig for andre. Vi samarbeider med fritidsklubber, skoler etc. for å teste og videreutvikle prototypen sammen med ungdom. Kontakt prosjektleder Aina Landsverk Hagen, aina.hagen@afi.no, om du har spørsmål eller ønsker at din skole eller fritidsklubb skal være med på prosjektet.


«Mysplot unplugged»